Obchodné podmienky

StrongGear s.r.o.

so sídlom Rybná 716/24

identifikačné číslo: 04099001

zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 242454

na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu na adrese www.stronggear.sk .

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") spoločnosti StrongGear s.r.o., so sídlom Rybná 716/24, 110 00 Praha, identifikačné číslo: 04099001, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 242454 (ďalej len"predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Sb, Občiansky zákonník (ďalej len"Občiansky zákonník"), vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len"kúpna zmluva") uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.StrongGear.eu (ďalej len"webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len"webové rozhranie obchodu").

1.2 Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

1.3 V kúpnej zmluve sa môžu dohodnúť ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od podmienok. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4 Ustanovenia Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a Obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5 Predávajúci môže meniť alebo dopĺňať znenie obchodných podmienok. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas platnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.

 1. ÚČET UŽÍVATEĽA

2.1 Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže Kupujúci objednávať tovar (ďalej len"užívateľský účet"). Ak to webové rozhranie Obchodu umožňuje, môže Kupujúci objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania Obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivé údaje. Kupujúci je povinný v prípade akejkoľvek zmeny aktualizovať údaje uvedené v používateľskom účte. Údaje uvedené Kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje Predávajúci za správne.

2.3 Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať dôvernosť informácií potrebných na prístup do svojho používateľského účtu.

2.4 Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím osobám používať používateľský účet.

2.5 Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, najmä ak kupujúci nepoužíva svoj používateľský účet dlhšie ako 1 rok alebo ak kupujúci porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6 Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

 1. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1 Všetky prezentácie tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú informatívne a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kým sú zobrazené vo webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3 Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.

3.4 Kupujúci si objedná tovar vyplnením objednávkového formulára vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.4.1. objednaný tovar (objednaný tovar kupujúci "vloží" do elektronického nákupného košíka vo webovom rozhraní obchodu),

3.4.2. spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru a

3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len"objednávka").

3.5 Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré kupujúci uviedol v objednávke, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zistiť a opraviť chyby, ku ktorým došlo pri zadávaní údajov do objednávky. Kupujúci odošle objednávku Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "OBJEDNÁVKA s povinnosťou platby". Údaje uvedené v objednávke považuje Predávajúci za správne.

3.6 Odoslanie objednávky sa považuje za taký úkon kupujúceho, ktorý nespochybniteľným spôsobom identifikuje objednaný tovar, kúpnu cenu, osobu kupujúceho, spôsob úhrady kúpnej ceny a je pre zmluvné strany záväzným návrhom kúpnej zmluvy. Platnosť objednávky je podmienená vyplnením všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári, oboznámením sa s týmito obchodnými podmienkami na webovej stránke a potvrdením kupujúceho, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil.

3.7. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky kupujúcemu bezodkladne po jej prijatí e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej len"e-mailová adresa kupujúceho").

3.8 V závislosti od povahy objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) je predávajúci vždy oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

3.9 Návrh kúpnej zmluvy vo forme objednávky je platný pätnásť dní.

3.10. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptácie), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.11. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nie je možné splniť, zašle predávajúci kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu upravenú ponuku s uvedením možných variantov objednávky a so žiadosťou o vyjadrenie kupujúceho.

3.12. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva sa v takomto prípade uzavrie až po jej prijatí kupujúcim prostredníctvom e-mailu.

3.13. Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením Kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša Kupujúci sám.

 1. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť predávajúcemu týmito spôsobmi:

v hotovosti na dobierku na mieste uvedenom kupujúcim v objednávke (adresa dodania alebo osobný odber v prevádzke predávajúceho);

bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho č. 93031913/2010, vedený vo Fio banke, a.s. (ďalej len"účet predávajúceho");

bezhotovostná platobná brána "Comgate"

4.2 Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3 Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu ani inú podobnú platbu. Tým nie sú dotknuté ustanovenia článku 4.6 Obchodných podmienok týkajúce sa povinnosti zaplatiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4 V prípade platby v hotovosti alebo na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. Ak nie je dohodnuté inak, v prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4.5 V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

4.6 Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, ak kupujúci nepotvrdí objednávku (článok 3.8), požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.7 Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné kombinovať.

4.8. Ak je to v obchodných vzťahoch obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru za platby uskutočnené na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví Predávajúci Kupujúcemu po odoslaní tovaru alebo zaplatení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu (e-mail) Kupujúceho.

 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1 Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka od kúpnej zmluvy nemožno odstúpiť, okrem iného:

5.1.1. na dodanie tovaru, ktorého cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávislých od vôle predávajúceho a ktoré môžu nastať počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,

5.1.2. na dodávku alkoholických nápojov, ktoré možno dodať až po tridsiatich dňoch a ktorých cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávisle od vôle predávajúceho,

5.1.3. pri dodaní tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu

5.1.4. pri dodávke tovaru podliehajúceho skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

5.1.5. dodanie tovaru v uzavretom obale, ktorý kupujúci vyňal z obalu a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,

5.1.6. pri doručení zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak došlo k porušeniu ich pôvodného obalu,

5.1.7. na dodávku novín, periodík alebo časopisov,

5.1.8. pri dodaní digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy informoval kupujúceho, že v takom prípade nemá právo odstúpiť od zmluvy.

5.2 Ak nejde o prípad uvedený v článku 5.1 alebo o iný prípad, kedy nemožno od Kúpnej zmluvy odstúpiť, má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť do tridsiatich (30) dní odo dňa prevzatia Tovaru v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka s tým, že ak je predmetom Kúpnej zmluvy niekoľko druhov Tovaru alebo dodanie viacerých častí, táto lehota začína plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky Tovaru. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu zaslané v lehote podľa predchádzajúcej vety.

5.3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať na adresu StrongGear s.r.o., Osenice 66, 50723 Dětenice. Kupujúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť aj e-mailom na adresu info@stronggear.eu alebo telefonicky na čísle +420777670947. Na doručovanie odstúpenia sa vzťahujú ustanovenia článku 11 týchto Obchodných podmienok. Podnikateľ potvrdí spotrebiteľovi prijatie odstúpenia od zmluvy bez zbytočného odkladu na e-mail uvedený spotrebiteľom v objednávke.

5.4 V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Tovar je potrebné vrátiť Predávajúcemu do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, znáša náklady na dopravu tovaru Predávajúcemu, a to aj v prípade, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť obvyklou poštovou cestou. Kupujúci je povinný na vlastné náklady pripraviť tovar na prepravu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

5.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok vráti Predávajúci finančné prostriedky prijaté od Kupujúceho do dvoch (2) pracovných dní od vrátenia tovaru od Kupujúceho, a to rovnakým spôsobom, akým Kupujúci zaplatil kúpnu cenu. Predávajúci je oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté Kupujúcim aj iným spôsobom, ak s tým Kupujúci súhlasí a Kupujúcemu nevzniknú žiadne dodatočné náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci vráti tovar.

5.6 Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku opotrebovania alebo zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, ako je nevyhnutné vzhľadom na jeho povahu a vlastnosti. Nevyhnutným zaobchádzaním sa rozumie prehliadka a vyskúšanie tovaru tak, ako by to bolo možné v kamennom obchode pred kúpou. Náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu znáša spotrebiteľ. Uvedením do pôvodného stavu sa rozumie najmä vyčistenie, oprava tovaru a obnovenie ochranného obalu na skladovanie a odoslanie tovaru.

Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na úhradu škody na tovare proti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.7 Predávajúci je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy, kým kupujúci neprevezme tovar. V takom prípade Predávajúci vráti Kupujúcemu Kúpnu cenu, ak bola zaplatená, bez zbytočného odkladu, a to rovnakým spôsobom, akým Kupujúci zaplatil Predávajúcemu Kúpnu cenu.

5.8. Ak je spolu s Tovarom poskytnutý Kupujúcemu dar, darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, darovacia zmluva vo vzťahu k takémuto daru zaniká a Kupujúci je povinný dar spolu s Tovarom vrátiť Predávajúcemu.

 1. PREPRAVA A DODÁVKA TOVARU

6.1 V prípade, že spôsob dopravy je dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, kupujúci znáša riziko a všetky dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke (dodacia adresa), je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3.V prípade, že z dôvodov na strane Kupujúceho je potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom dodania.

6.4 Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od dopravcu skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, kupujúci nesmie zásielku od dopravcu prevziať.

6.5 V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim od dopravcu (s výnimkou prípadov uvedených v článku 6.4) je predávajúci oprávnený požadovať náhradu škody vzniknutej pri preprave tovaru ku kupujúcemu a pri prípadnej preprave tovaru späť k predávajúcemu.

 1. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

7.1 Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

7.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je pri prevzatí bez vád. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia tovaru Kupujúcim:

7.2.1. tovar má vlastnosti dohodnuté medzi zmluvnými stranami a v prípade, že k dohode nedošlo, má vlastnosti opísané predávajúcim alebo výrobcom alebo vlastnosti, ktoré kupujúci očakáva vzhľadom na povahu tovaru a na základe nimi vykonanej reklamy,

7.2.2. tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza pre jeho použitie alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,

7.2.3. tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo vzoru, ak bola kvalita alebo spracovanie určené podľa dohodnutej vzorky alebo vzoru,

7.2.4. tovar je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti a

7.2.5. tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.

7.3.Ustanovenia uvedené v článku 7.2 Obchodných podmienok sa nevzťahujú na tovar predávaný za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, pre opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, na použitý tovar pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4 Ak sa vada prejaví do dvanástich mesiacov od prevzatia, tovar sa považuje za vadný už pri prevzatí.

7.5. Práva z vadného plnenia si kupujúci uplatňuje v prevádzkarni predávajúceho (StrongGear s.r.o., Osenice 66, 50723 Dětenice), kde je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci prijme reklamovaný tovar od kupujúceho.

7.5 Kupujúci môže uplatniť práva z vadného plnenia 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru. Táto lehota sa predlžuje o dobu, počas ktorej sa tovar nachádza v reklamačnom konaní u predávajúceho.

7.6 Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upravovať reklamačný poriadok predávajúceho.

7.7 Doživotná záruka na oceľové kettlebelly platí počas bežnej životnosti výrobku. Bežná životnosť oceľového kettlebellu je 15 rokov.

7.7.1 Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu, funkcie a spracovania počas bežnej životnosti výrobku. Záruka počas životnosti zaniká, ak sa výrobok stane nepoužiteľným z iných dôvodov, ako sú chyby materiálu alebo spracovania. Upozorňujeme, že na bežné opotrebenie sa záruka nevzťahuje.

7.7.2 Výrobok by nemal byť dlhodobo vystavený vonkajšiemu prostrediu. V prípade rozsiahleho poškodenia povrchovej úpravy chrániacej kotol proti korózii sa táto úprava musí obnoviť vhodným ochranným náterom. Poskytnutá záruka môže byť zrušená na akýkoľvek výrobok poškodený v dôsledku nedbalosti, nesprávneho používania, nesprávnej údržby alebo skladovania alebo nesprávneho zaobchádzania zo strany používateľa. Záručné nároky na výrobok budú posudzované individuálne. Záručné nároky sa riešia výmenou poškodeného výrobku za výrobok bez závad.

7.7.3. Záruka sa vzťahuje len na pôvodného kupujúceho výrobku a len na obdobie, počas ktorého je pôvodný kupujúci vlastníkom výrobku. Záruka je neprenosná.

 1. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN

8.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru zaplatením celej kúpnej ceny Tovaru.

8.2 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

8.3 Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.4 Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

8.5 Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 1. OCHRANA ÚDAJOV

9.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je zabezpečená zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

9.2 Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, e-mailová adresa, telefónne číslo (ďalej spoločne len"osobné údaje").

9.3 Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim na účely výkonu práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a na účely vedenia používateľského účtu. Ak sa Kupujúci nerozhodne inak, Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov Predávajúcim aj na účely zasielania informácií a obchodných oznámení Kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe bránila uzavretiu kúpnej zmluvy.

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný uvádzať svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri zadávaní objednávky z webového rozhrania obchodu) správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o akejkoľvek zmene svojich osobných údajov.

9.5 Predávajúci môže poveriť spracovaním osobných údajov kupujúceho tretiu stranu - spracovateľa. Okrem osôb zabezpečujúcich prepravu tovaru a osôb spracúvajúcich účtovníctvo Predávajúceho, Predávajúci nebude bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho odovzdávať osobné údaje iným tretím osobám.

9.6 Osobné údaje sa spracúvajú na dobu neurčitú. Osobné údaje sa budú spracúvať v elektronickej forme automatizovaným spôsobom alebo v papierovej forme neautomatizovaným spôsobom.

9.7 Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol upozornený, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

9.8 Ak sa kupujúci domnieva, že predávajúci alebo sprostredkovateľ (článok 9.5) spracúva jeho osobné údaje spôsobom, ktorý je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracúvania, môže:

9.8.1. požiadať predajcu alebo spracovateľa o vysvetlenie,

9.8.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto spôsobený stav.

9.9 Ak kupujúci požiada o informácie o spracovaní svojich osobných údajov, predávajúci je povinný mu tieto informácie poskytnúť. Za poskytnutie informácií podľa predchádzajúcej vety je predávajúci oprávnený účtovať primeranú úhradu, ktorá nesmie presiahnuť náklady potrebné na poskytnutie informácií.

 1. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE SÚBOROV COOKIE.

10.1 Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií týkajúcich sa tovaru, služieb alebo podnikania predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2 Kupujúci súhlasí s ukladaním súborov cookie do svojho počítača. V prípade, že nákup na internetovej stránke je možné uskutočniť a záväzky predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy splniť bez ukladania súborov cookie na počítači kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 1. POPREDAJNÝ SERVIS A INŠTALÁCIA

12.1 Základná sadzba za popredajný servis a montáž je 40 € bez DPH za osobohodinu práce. Táto sadzba zahŕňa drobný montážny a servisný materiál (lepidlá na skrutky a matice, mazacie oleje, skrutky, malé podložky a matice atď. Ostatný montážny a servisný materiál nie je zahrnutý v hodinovej sadzbe (chemické a oceľové kotvy, väčšie skrutky, matice a podložky).

12.2. Za výjazd servisného alebo montážneho vozidla s pracovníkmi si predávajúci účtuje sadzbu 0,85 € bez DPH za jeden kilometer jazdy k zákazníkovi a späť z a do areálu predávajúceho na adrese Osenice 66, 50723 Dětenice, prípadne z inej adresy podľa dohody s kupujúcim alebo z inej adresy pri výjazde z areálu externého servisného partnera predávajúceho.

12.3 V prípade oprávneného uplatnenia práva z vadného plnenia Kupujúcim sa sadzby podľa článkov 12.1 a 12.2 Kupujúcemu neúčtujú.

 1. DORUČOVANIE

12.1 Oznámenia týkajúce sa vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim, najmä týkajúce sa odstúpenia od kúpnej zmluvy, môžu byť doručené poštou ako doporučený list. Oznámenia sa doručujú na príslušnú kontaktnú adresu druhej zmluvnej strany a považujú sa za doručené a účinné okamihom doručenia poštou, s výnimkou oznámení o odstúpení od zmluvy zo strany Kupujúceho, v tomto prípade je odstúpenie od zmluvy účinné, ak Kupujúci oznámenie odošle v lehote na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť aj e-mailom na adrese info@stronggear.eu alebo telefonicky na čísle +420 777670947

12.2 Oznámenie, ktoré adresát odmietol prevziať, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej lehote alebo ktoré bolo vrátené ako nedoručiteľné, sa považuje za doručené.

12.3. Zmluvné strany si môžu doručovať bežnú korešpondenciu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty uvedenú v používateľskom účte kupujúceho alebo uvedenú kupujúcim v objednávke, alebo na adresu uvedenú na webovej stránke predávajúceho.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1 Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že tento vzťah sa riadi českým právom. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

13.2 Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie Podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnenia kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok musia mať písomnú formu.

13.3 Kúpna zmluva vrátane Obchodných podmienok je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

13.4 Kontaktné údaje predávajúceho: adresa dodania StrongGear s.r.o., Osenice 66, 50723 Dětenice, e-mailová adresa Info@stronggear.eu, telefón +420 777670947.

V Prahe 5. mája 2023