OCHRANA ÚDAJOV

9.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je zabezpečená zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

9.2 Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, e-mailová adresa, telefónne číslo (ďalej spoločne len"osobné údaje").

9.3 Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim na účely výkonu práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a na účely vedenia používateľského účtu. Ak sa Kupujúci nerozhodne inak, Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov Predávajúcim aj na účely zasielania informácií a obchodných oznámení Kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe bránila uzavretiu kúpnej zmluvy.

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný uvádzať svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri zadávaní objednávky z webového rozhrania obchodu) správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o akejkoľvek zmene svojich osobných údajov.

9.5 Predávajúci môže poveriť spracovaním osobných údajov kupujúceho tretiu stranu - spracovateľa. Okrem osôb zabezpečujúcich prepravu tovaru a osôb spracúvajúcich účtovníctvo Predávajúceho, Predávajúci nebude bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho odovzdávať osobné údaje iným tretím osobám.

9.6 Osobné údaje sa spracúvajú na dobu neurčitú. Osobné údaje sa budú spracúvať v elektronickej forme automatizovaným spôsobom alebo v papierovej forme neautomatizovaným spôsobom.

9.7 Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol upozornený, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

9.8 Ak sa kupujúci domnieva, že predávajúci alebo sprostredkovateľ (článok 9.5) spracúva jeho osobné údaje spôsobom, ktorý je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracúvania, môže:

9.8.1. požiadať predajcu alebo spracovateľa o vysvetlenie,

9.8.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto spôsobený stav.

9.9 Ak kupujúci požiada o informácie o spracovaní svojich osobných údajov, predávajúci je povinný mu tieto informácie poskytnúť. Za poskytnutie informácií podľa predchádzajúcej vety je predávajúci oprávnený účtovať primeranú úhradu, ktorá nesmie presiahnuť náklady potrebné na poskytnutie informácií.